Skip to main content Skip to search

Warunki ogólne

WARUNKI OGÓLNE AMS HOLANDIA (zleceniobiorca )

 

Artykuł 1     Informacje ogólne 

         W NINIEJSZYCH WARUNKACH ROZUMIE SIĘ POD POJĘCIEM :

 • zleceniobiorcy : osobę fizyczną lub osobę prawną , która realizuje czynności wskazane w artykule 2;
 • zleceniodawcy: osobę fizyczną lub osobę prawną powołująca się na pomoc zleceniobiorcy;
 • jako zlecenie rozumie się prace określone we wzajemnym porozumieniu przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę, które mają być zrealizowane przez zleceniobiorcę oraz warunki, na jakich ma to nastąpić;
 • pod pojęciem propozycji świadczenia usług rozumie się ofertę zleceniobiorcy, w której ustala się wykonywane przez zleceniobiorcę prace, jak również należne ze strony zleceniodawcy wynagrodzenie.

Artykuł 2   Cel

 1. niniejsze warunki mają zastosowanie od momentu dojścia do skutku umowy ( patrz artykuł 3.1 ).
 2. umowa między zleceniobiorcą i zleceniodawcą zostanie zawarta na czas nieokreślony, chyba, że z treści, rodzaju bądź celu świadczonego zlecenia wynika, że umowa zostaje zawarta na czas określony.
 3. wszystkie oferty, propozycje i cenniki zleceniobiorcy są niezobowiązujące, zarówno jeśli chodzi o cenę, treść jak i termin realizacji i zachowują ważność przez okres 14 ( czternastu ) dni. dopóki propozycja świadczenia usług nie doprowadzi do zawarcia umowy, zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wycofania swojej propozycji.
 4. prace zleceniobiorcy polegają między innymi na prowadzeniu (kompletnej) księgowości, ewentualnie administracji na potrzeby zleceniodawcy, sporządzaniu dokumentów bilansu rocznego i raportów, dostarczaniu deklaracji podatkowych i ich ewentualnych kontynuacji, doradztwie w kwestiach finansowych, podatkowych i/lub dotyczących działalności, przeprowadzaniu czynności związanych z controlligiem finansowym i odnośnie prowadzenia działalności, zarządzaniu wewnętrznym, administracji wynagrodzeń, jak również na wszystkich czynnościach i działaniach, które ze względu na stosunek prawny i wynikające z niego zlecenie mogą być związane z wymienionymi wyżej pracami.
 5. uważa się, że zleceniodawca, z którym raz zostanie zawarta umowa na niniejszych warunkach, wyraża każdorazowo, w sposób milczący, zgodę na zastosowanie niniejszych warunków w stosunku do zawartych później umów ze zleceniobiorcą.
 6. w sposób wyraźny wyklucza się zastosowanie warunków kupna-sprzedaży bądź innych warunków zleceniodawcy.
 7. jeżeli jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszych warunkach okażą się nieważne lub zostaną anulowane , zastosowanie pozostałych postanowień niniejszych warunków pozostaje w całości nienaruszone. nieważne lub anulowane postanowienia zostaną zstąpione w sposób jak najbardziej zbliżony w sensie umownym.          

Artykuł 3       Dojście umowy do skutku i czas trwania

 1. umowa dochodzi do skutku w momencie, kiedy zleceniobiorca zaakceptuje zlecenie podpisując i odsyłając propozycję świadczenia usług. zawarta w poprzednim zdaniu zasada obowiązuje także w przypadku zmian w zleceniach. jeżeli interes zleceniodawcy wymaga natychmiast pełnej lub częściowej realizacji usługi przez zleceniobiorcę bądź jeżeli zleceniodawca poprosi o natychmiastową realizacje uznaje się, że umowa doszła do skutku w momencie przystąpienia przez zleceniobiorcę do pełnej lub częściowej realizacji.
 2. umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba, że z treści, rodzaju bądź celu świadczonego zlecenia wynika, że umowa zostaje zawarta na czas określony bądź w formie pisemnej zostanie postanowione inaczej.
 3. strony mogą wcześniej wypowiedzieć umowę, w formie pisemnej przy zachowaniu 3- (trzy) miesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba, że zostanie postanowione inaczej.

 Artykuł 4          Realizacja zlecenia

 1. zleceniobiorca zobowiązany jest reprezentować interesy zleceniodawcy według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, o ile, jest to możliwe i żądane, ze względu na stosunek prawny i wynikające z niego zlecenia.
 2. sposób prowadzenia administracji i realizowanych prac powinien, przy uwzględnieniu ewentualnych, obowiązujących przepisów ustawowych, spełniać wymogi wynikające ze zobowiązań i odpowiedzialności zleceniobiorcy.
 3. jeżeli prace wymagają uzyskania określonego (finansowego) wyniku końcowego, zleceniobiorca dołoży starań, aby taki wynik przedstawić, ale nie gwarantuje, że zamierzony wynik końcowy faktycznie zostanie osiągnięty.
 4. zleceniobiorca ma prawo zaangażować osoby trzecie do realizacji umowy ze zleceniodawcą. przy wyborze osób trzecich zleceniobiorca zachowa należytą staranność i postara się osiągnąć wysoki poziom świadczenia usług, ale nie daje w tym względzie żadnych gwarancji.
 5. w przypadku krótkoterminowej nieobecności osób trzecich i/lub osób wykonujących prace zleceniobiorcy, ustalenia i/lub prace zostaną nadrobione. w przypadku długoterminowej nieobecności osoby realizującej, zleceniobiorca zapewni adekwatne zastępstwo. krótkoterminowa nieobecność nie uprawnia zleceniodawcy do zakończenia umowy ze zleceniobiorcą.

 Artykuł 5    Obowiązki zleceniodawcy

 1. zleceniobiorca powinien zadbać o to, aby zaniechano wszystkich działań narażających na niebezpieczeństwo lub uniemożliwiających realizację przez zleceniobiorcę.
 2. na zleceniodawcy spoczywa obowiązek udostępnienia zleceniobiorcy na czas, w sposób kompetentny i drogą elektroniczną lub inną, wszystkich danych, informacji i dokumentów, jakie są potrzebne do realizacji zlecenia. do dokumentów tych należą na przykład poprawne numery rachunków bankowych, numery bsn i poprawny adres do korespondencji. zleceniobiorca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu niezrealizowania zobowiązań będących po stronie zleceniodawcy.
 3. zleceniodawca powinien zadbać, aby w momencie rozpoczęcia umowy, administracja była kompletna, to znaczy, żeby każda księga ( bilans początkowy ) zgadzała się z bilansem rocznym z poprzedniego roku i żeby sub -administracje zgadzały się z dużą księgą, jak również dostarczy wszystkich pozostałych informacji, jakich zleceniobiorca może potrzebować do realizacji swojej pracy. jeżeli na początku zlecenia administracja nie jest kompletna, zleceniodawcy zostanie doliczony wymagany w związku z tym, dodatkowy czas, na podstawie dodatkowej kalkulacji.             

Artykuł 6    Zachowanie tajemnicy

 1. zleceniobiorca zobowiązany jest – z wyjątkiem obowiązków wynikających dla niego z ustawy o udostępnianiu określonych informacji – do zachowania tajemnicy w stosunku do osób trzecich, niezaangażowanych w realizację zlecenia. obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy wszelkich informacji o charakterze poufnym, jakie zleceniodawca udostępnił zleceniobiorcy, oraz wyników opracowania tych informacji.
 2. zleceniodawca zobowiązany jest zachować tajemnicę odnośnie wszystkich danych i dokumentów dotyczących zlecenia, co do których słusznie można zakładać, że są poufne i tajne.        

  Artykuł 7   Odpowiedzialność

 1. zleceniobiorca ponosi w stosunku do zleceniodawcy odpowiedzialność tylko w przypadku bezpośredniej szkody, której zleceniodawca sam dozna w wyniku bezpośredniego działania zaniedbań ze strony zleceniobiorcy lub osób przez niego zatrudnionych, popełnionych przy realizacji zlecenia, jeżeli i o ile zaniedbań tych można było uniknąć w normalnych okolicznościach, przy normalnej wiedzy fachowej i uwzględnieniu zwykłej uważności i sposobu realizacji zadania, wszystko to z wyjątkiem opisanych niżej ograniczeń.
 2. wyklucza się odpowiedzialność zleceniobiorcy za każdą formę szkody pośredniej, taką jak: skutki szkody, utracony zysk, utracone oszczędności, redukcja goodwill, szkoda z powodu stagnacji itd.
 3. w przypadku, gdy umowa jest o zawinionym zaniedbaniu, zleceniobiorcę należy najpierw upomnieć w formie pisemnej, z podaniem minimalnego terminu w wymiarze czterech tygodni, w celu wypełnienia jeszcze jego pozostałych zobowiązań, czy ewentualnej naprawy błędów lub ograniczenia czy likwidacji szkody.
 4. odpowiedzialność zleceniobiorcy przepada najpóźniej 60 miesięcy ( 5 lat ) po złożeniu deklaracji podatkowych za odnośny rok obrachunkowy, plus termin na przyznanie na ten cel odroczenie terminu.
 5. odpowiedzialność zleceniobiorcy przepada, jeżeli zleceniodawca w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej za odnośny okres, nie umożliwi zleceniobiorcy obecności przy kontroli, a ponadto w przypadku, gdy zleceniodawca nie umożliwi zleceniobiorcy naprawienia danego zaniedbania oraz w przypadku gdy dalsze prace z powodu bądź w związku z tym zaniedbaniem, miały miejsce bez zaangażowania w tym celu zleceniobiorcy przez zleceniodawcę.
 6. odpowiedzialność jest w każdym razie i zawsze wykluczona, z wyjątkiem i o ile zawarte przez zleceniobiorcę ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej daje prawo do odszkodowania.
 7. jeżeli i o ile braki w realizacji prac wykonywanych przez zleceniobiorcę są skutkiem okoliczności, że zleceniodawca nie wypełnił, nie wypełnił na czas lub w niewystarczającym stopniu spoczywających na nim na podstawie artykułu 4 zobowiązań, zleceniobiorca nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. naprawa wspomnianych wyżej braków nastąpi w takim przypadku na koszt zleceniodawcy.
 8. o ile zleceniobiorca uzależniony jest w swojej działalności od współpracy, usług i dostaw osób trzecich, nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające ze związku zleceniobiorcy z osobami trzecimi.

Artykuł 8   Zawieszenie/rozwiązanie/zakończenie umowy przez   zleceniobiorcę    

 1. niezależnie od ogólnego prawa do zawieszenia lub rozwiązania lub rozwiązania umowy, o którym stanowią niniejsze warunki, w przypadku, gdy zleceniodawca nie wypełni, nie wypełni na czas lub dostatecznie jakiegoś zobowiązania dotyczącego z zawartej umowy, ogłoszony zostanie stan upadłości lub niewypłacalności zleceniodawcy (przez osobę trzecią), nastąpi, niezależnie w jakiej formie konfiskata majątku zleceniodawcy, zleceniodawca w całości lub częściowo zlikwiduje lub zamknie bądź przekaże swoją działalność, nie uiści na czas zależnych faktur, zleceniobiorca ma prawo:
 • w każdej chwili zakończyć dane zlecenie, przy czym wypowiedzenie powinno nastąpić w formie przesłania pisemnego zawiadomienia;
 • zażądać zaliczki bądź ustanowienia zabezpieczenia zleceniodawcy – na wszystkie aktualne bądź w przyszłości zawierane umowy – przed rozpoczęciem realizacji (dalszych) prac zleceniobiorcy;
 • wstrzymać realizację usług;
 • uznać daną umowę w całości lub, o ile niezrealizowana, w części, za rozwiązaną, poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia do zleceniodawcy, bez konieczności pośrednictwa prawnego, bez naruszania praw przysługujących zleceniobiorcy do odszkodowania z tytuły rozwiązania.
 1. jeżeli zleceniobiorca skorzysta ze swoich praw, o których stanowi niniejszy artykuł zleceniobiorca nie ponosi nigdy odpowiedzialności w stosunku do zleceniodawcy za powstałą w związku z tym szkodę, zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią.         

Artykuł 9         Dostarczenie, czas realizacji, realizacja

 1. z wyjątkiem szczegółowej (-ych) umowy (-ów) zleceniodawcy ze zleceniobiorcą, dostarczenie wymaganych dokumentów, ksiąg, zaświadczeń, danych administracyjnych i/lub innych, itd. przez lub w imieniu zleceniodawcy, następuje w sposób określony przez zleceniobiorcę oraz w formie i ilości określonej przez zleceniobiorcę.
 2. jeżeli zleceniodawca zaniedba dotrzymania postanowień wymienionych pod a, niezależnie z jakiego powodu zleceniobiorca ma prawo wstrzymać realizację swoich prac. wynikające z tego ewentualnie szkoda, niezależnie w jakiej formie i w jakim zakresie, nie wiąże się z odpowiedzialnością zleceniobiorcy.
 3. przy zatwierdzeniu wysokości abonamentu, punkt wyjściowy stanowi fakt, że zleceniodawca przestrzega postanowień zawartych pod a. jeżeli dane te nie zostaną dostarczone, nie zostaną na czas dostarczone, zostaną dostarczone w sposób niekompletny lub niewłaściwy, zleceniobiorca będzie musiał poświęcić więcej czasu na opracowanie administracji. wynikające w związku z tym dodatkowe prace zostaną doliczone zleceniodawcy w oparciu o dodatkową kalkulację.
 4. zleceniodawca zobowiązany jest, na pierwsze żądanie zleceniobiorcy, odebrać w siedzibie zleceniobiorcy wszystkie dokumenty dotyczące świadczonej przez zleceniobiorcę usługi. koszty przechowywania tych dokumentów w archiwum zleceniobiorcy, czy koszty przesłania dokumentów pocztą, obciążą zleceniodawcę.
 5. podane przez zleceniobiorcę terminy realizacji są wskaźnikowe i nie można ich nigdy traktować jako terminów ostatecznych. pojedyncze przekroczenie podanego terminu realizacji nie stawia zleceniobiorcy w zwłoce.

Artykuł 10          Prawo zatrzymania

 1. zleceniodawca i zleceniobiorca postanawiają wyraźnie, że zleceniobiorca ma prawo wstrzymania wydania rzeczy do momentu spełnienia przez zleceniodawcę swojego zobowiązania zapłaty wszystkich nieregulowanych faktur, w tym należnych od nich odsetek i kosztów, jak również zobowiązania zleceniodawcy do wypłaty odszkodowania za szkodę poniesioną przez zleceniobiorcę w ramach danego stosunku prawnego , czy też ustanowienia uznanego w systemie bankowym za wystarczające, zabezpieczenia, na przykład nieodwołalnej gwarancji bankowej.
 2. jako rzeczy , o których stanowi punkt 1, rozumie się w każdym razie księgi, zaświadczenia, dokumenty, dane administracyjne i inne dane ( nośniki danych ), jakie powstały w związku z realizacją zlecenia.

Artykuł 11          Ustalenie ceny

 1. honorarium, bez kosztów ogólnych i faktur ewentualnie zaangażowanych przez zleceniobiorcę osób trzecich, ustala się na podstawie oszacowania wykonanych prac/usług w roku i będzie fakturowane z góry jako abonament w ratach (tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych ) . koszty urządzenia zostaną zdeklarowane przy zleceniu. koszty administracji wynagrodzeń dostaną zdeklarowane z góry w oparciu o szacowaną ilość specyfikacji pensji/rodzaj użytkowników i zostaną później skorygowane na podstawie faktycznie wystawionych specyfikacji wynagrodzenia/tygodniowej ilości użytkowników. jeżeli zleceniobiorca wykonuje dla zleceniodawcy usługi, za które nie został uzgodniony abonament (‘’praca dodatkowa’’) zleceniodawca zostanie obciążony godzinami na podstawie dodatkowej kalkulacji.
 2. następujące okoliczności mogą stanowić podstawę do dodatkowych prac:
 • rozszerzenie lub zmiana analizy, pakietu wymogów i życzeń lub projektu, po już wcześniejszym zaakceptowaniu przez zleceniodawcę;
 • wymogi, życzenia, warunki dodatkowe lub oczekiwania zleceniodawcy, o których zleceniobiorca nie został w momencie zawierania umowy poinformowany lub nie został poinformowany w pełnym zakresie bądź został poinformowany w niejasny sposób;
 • braki i zaniedbania w produktach lub usługach osób trzecich, których zleceniobiorca nie mógł przewidzieć, bądź na które zleceniobiorca miał niewielki wpływ;
 • niedostateczna współpraca zleceniodawcy przy realizacji umowy ( patrz także artykuł 5 )
 1. uważa się, że zleceniodawca zgadza się na wykonanie pracy dodatkowej i związane z nią koszty, jeżeli zleceniodawca pozwoli na realizację pracy dodatkowej, nie zaznaczając, że prace te nie są pożądane, czy też jeżeli współpracuje przy ich wykonaniu.
 2. wszystkie podane stawki nie zawierają podatku vat i innych urzędowych opłat.
 3. rozbieżności w stosunku do oferowanych ilości, omawiane są, o i ile są wyższe niż w ofercie, ze zleceniodawcą po ich stwierdzeniu. zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wystawienia na nie faktury z mocą wsteczną.
 4. zleceniobiorca zastrzega sobie prawo indeksowania abonamentów i swoich cen na podstawie ewentualnego zwrotu kosztów.

Artykuł 12          Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać do zleceniobiorcy w terminie 30 dni po każdej realizacji lub – jeżeli reklamacja dotyczy braku lub braków, które zostały stwierdzone później – w terminie 30 dni od ich stwierdzenia. Reklamacje powinny zawierać (uzasadniony) opis skargi, ewentualnie stwierdzonych braków.
 2. Zleceniobiorca poinformuje zleceniodawcę w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji, czy, a- w przypadku potwierdzającym – w jaki sposób reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od otrzymania reklamacji strony nie dojdą polubownie do porozumienia, mogą w terminie jednego miesiąca po upływie wyznaczonego w tym okresu, wnieść spór do zaakceptowanego przez obie strony mediatora, zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykule 15.
 4. Reklamacje dotyczące wykonanych przez zleceniobiorcę dostaw i/lub świadczonych usług/czynności i wykonanej w tym celu pracy, nie uprawniają w żaden sposób zleceniodawcy do wstrzymania obowiązku zapłaty należnych faktur.
 5. Reklamacje dotyczące przesłanych przez zleceniobiorcę faktur do zleceniodawcy należy składać w terminie dwóch tygodni od daty podanej na fakturze. Wszystkie prawa reklamacji w sprawie faktur przepadają po przekroczeniu wymienionego w tym punkcie terminu , chyba, ze zleceniodawca, ze względu na stwierdzoną i udowodnioną przez niego siłę wyższą, nie mógł zapoznać się z w tym terminie z treścią faktury. W tym ostatnim przypadku termin zaczyna obowiązywać w dniu zapoznania się.

Artykuł 13        Własność intelektualna

 1. wszystkie prawa o charakterze intelektualnym dotyczące programów komputerowych pochodzących od zleceniobiorcy lub przez niego używanych, projektów systemowych, sposobów pracy, metod badawczych, raportów itd. są i pozostają, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zlecenia, wyraźną i wyłączną własnością zleceniobiorcy, i ro niezależnie od udziału samego zleceniodawcy lub zaangażowanych osób trzecich w postawaniu wymienionych wyżej programów, projektów , sposobów pracy itd. realizacja tych praw zastrzeżona jest zarówno w trakcie jak i po realizacji zamówienia, wyłącznie i wyraźnie dla zleceniobiorcy. zleceniodawca nie może eksploatować własności intelektualnej zleceniobiorcy bez uprzedniej, pisemnej zgody zleceniobiorcy, o ile chodzi o wykorzystanie poza własną organizacją zleceniodawcy i wykracza poza cel zlecenia.

Artykuł 14         Płatność

 1. o ile nie zostanie ustalony inny termin, fakturowane przez zleceniobiorcę kwoty należy uiścić w terminie trzydziestu (30) dni od daty faktury, przelewem na rachunek zleceniobiorcy.
 2. zleceniobiorca pracuje wyłącznie na podstawie zaliczek, ewentualnie wypłaty zaliczkowej.                               

Artykuł 15          Spory i prawo właściwe

 1. w stosunku do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo niderlandzkie.
 2. spory wnoszone do sądu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby zleceniobiorcy, chyba, że prawo na zasadach prawa koniecznego ogłosi sąd sądem właściwym. w stosunku do umowy i wynikających z niej umów zastosowanie ma wyłącznie prawo niderlandzkie.