Jak ulepszyć płynność finansową firmy?

Jak polepszyć płynność finansową firmy jak ściągnąć płatność za zaległą fakturę

Co to jest faktoring?

Faktoring jest odpowiedzią na zatory płatnicze – zapewnia finansowanie bieżącej działalności i poprawia płynność firmy. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca może w terminie lub przed terminem regulować swoje zobowiązania.

Jak działa faktoring?

Faktoring ma miejsce w momencie, kiedy klient przekazuje do faktora wybrane przez siebie faktury przed terminem ich płatności. Faktor finansuje faktury klienta, tj. wypłaca środki za faktury bezpośrednio na konto firmowe klienta. Kontrahent jest zobowiązany dokonać płatności za fakturę na konto faktora.

 Faktoring jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw poszukujących szybkich źródeł finansowania – pieniądze za faktury Klient otrzymuje praktycznie od ręki, ponieważ faktor płaci za fakturę w dniu, w którym jest przekazana przez klienta.

Ile kosztuje faktoring:

Na całkowity koszt usługi faktoringu wpływa wiele czynników.

Dopiero po uzyskaniu dokładnych danych dotyczących wymagań i potrzeb klienta, można przedstawić wycenę. Jakie są więc koszty faktoringu i co na nie wpływa? Przedstawiamy poniżej.

Co wpływa na cenę usługi?

Jeśli chodzi o faktoring, koszt usługi zależny jest od kilku czynników. Nie ma jednej, z góry ustalonej opłaty dla wszystkich. Na koszt faktoringu wpływ mają:

 • stosowane terminy płatności, 
 • liczba odbiorców, 
 • przybliżona liczba faktur, 
 • planowany obrót
 • rodzaj faktoringu.  

Ogromne znaczenie ma również wielkość transakcji oraz jakość portfela należności u klienta. Z zasady im transakcja jest większa a jakość portfela lepsza, tym koszt faktoringu jednostkowo jest niższy.

Faktoring koszty

Na cenę usługi faktoringu wpływa więc kilka wymienionych wyżej czynników. Trzeba także pamiętać o kilku innych ważnych elementach składających się na koszt faktoringu. Są to:

 • odsetki od salda konta finansowania, 
 • prowizja operacyjna z tytułu obsługi wierzytelności, 
 • opłata administracyjna 
 • oraz za przyznanie limitu. 

Niekiedy faktorzy stosują także innego rodzaju typy prowizji, np. jako stałą, miesięczną opłatę ryczałtową.

Koszty wynikające z korzystania z faktoringu mogą być więc różne w zależności od danego faktora. Obowiązkiem firmy faktoringowej jest jednakże rzetelne i dokładne przedstawienie wszystkich kosztów w danej umowie, dopasowanej indywidualnie pod konkretnego klienta.

Różne rodzaje faktoringu, różne koszty

Nie ma dwóch identycznych przedsiębiorstw. Zawsze będą się one różniły, chociażby swą wielkością, dostawcami, docelowym rynkiem czy też liczbą kontrahentów. Dlatego też każda firma wymaga tak naprawdę innego typu finansowania, dostosowanego idealnie do swych potrzeb i oczekiwań. Faktorzy proponują zatem odmienne rodzaje usług faktoringu, różniących się między sobą wieloma czynnikami, w tym także kosztem.

Inne opłaty wystąpią w przypadku faktoringu pełnego (bez regresu), a inne – w faktoringu z regresem (niepełnego). W pierwszym przypadku faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorcy. W koszt faktoringu wchodzi więc prowizja za przejęcie owego ryzyka. W drugiej sytuacji, klient otrzymuje do 80%, natomiast reszta środków trafia na jego konto po otrzymaniu zapłaty od dłużnika. Usługa ta jest tańsza, ponieważ ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie klienta.

Niska cena nie zawsze idzie w parze z wysoką jakością usługi, a klient nie otrzymuje wszystkich korzyści, których oczekiwał. Porównując oferty, warto sprawdzić jej zakres, czyli za co w rzeczywistości płacimy i co dodatkowo w ramach usługi otrzymamy.

Jak szybko poprawić płynność?

W faktoringu biorą udział dwie strony: faktorant i faktor. Faktorantem jest firma, która korzysta z faktoringu, a faktorem – podmiot udzielający finansowania. Faktorant przelewa na faktora krótkoterminowe należności z tytułu wykonanych usług czy sprzedanych towarów. Faktor – w ramach usługi faktoringu – wypłaca faktorantowi część wynagrodzenia za usługę lub towar, a sam dochodzi spłaty całości faktury od odbiorcy faktoranta. Przy okazji może też świadczyć na rzecz faktoranta inne usługi, takie jak przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy czy monitorowanie i windykowanie przeterminowanych płatności.

Faktor, czyli kto?

Faktor to wyspecjalizowana instytucja finansowa, której główną działalnością jest świadczenie usługi faktoringu. Często spotykane formy działalności:

 • podmioty działające w ramach struktury konkretnej marki bankowej,
 • podmioty niezależne, takie jak Bibby Financial Services, które nie są powiązane kapitałowo z żadnym bankiem.

Do niedawna faktorzy działali głównie w formule off-line. Wszelkie formalności były załatwiane w sposób tradycyjny. Jednak od jakiegoś czasu w Internecie można znaleźć faktorów, którzy finansowania udzielają on-line, dzięki czemu znacząco skracają się procedury. Minusem takiego rozwiązania są niższe limity niż te, jakie można uzyskać u faktorów działających w sposób tradycyjny.

Kim jest faktorant i za co odpowiada

Faktorant jest, obok faktora, jedną ze stron umowy faktoringu. Może nim zostać przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą, dostawą towarów lub świadczeniem usług, który w ramach faktoringu przekazuje firmie faktoringowej swoje krótkoterminowe wierzytelności. W zamian za to otrzymuje od faktora finansowanie i dodatkowe świadczenia.

Faktoring kierowany jest do przedsiębiorstw, którym zależy na zwiększeniu płynności finansowej. Pozwala on na bieżące finansowanie działalności i spłatę należności, a co za tym idzie – także na rozwój. Faktorant może skorzystać również z szeregu dodatkowych świadczeń, takich jak np. weryfikacja potencjalnych kontrahentów, monitoring i administrowanie płatności czy możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Podstawowe kryterium dot. faktoringu

Najważniejszym kryterium, które decyduje o możliwości korzystania przez firmę z faktoringu, jest faktorowalność transakcji. Jest ona uzależniona od szeregu czynników. Przykładowo – na faktorowalność wpływa stabilność finansowa kontrahentów faktoranta. Z faktoringu będzie mógł skorzystać przedsiębiorca posiadający rozproszony portfel stałych odbiorców B2B, z którymi umowy nie zawierają zakazu cesji wierzytelności. Faktorant musi też prowadzić sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Z faktoringu korzystać powinny firmy produkcyjne lub handlowe, które mają wysoki poziom należności i z tego tytułu mogą mieć problem z kapitałem obrotowym na bieżącą działalność. Trzeba jednak pamiętać, że w ramach faktoringu nie ma możliwości uzyskania finansowania pod kontrakty czy pod produkcję w toku.

Faktoring jest dobrym rozwiązaniem również dla firm prowadzących działalność za granicą, eksportujących lub importujących produkty. Faktor ma większe możliwości radzenia sobie ze stroną prawną i techniczną dochodzenia należności na terytorium innego kraju. Może również doradzić w kwestiach związanych ze zwyczajami płatniczymi panującymi na rynkach obcych. Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać z ubezpieczenia swoich należności. Faktoring pozwala przy tym budować wiarygodność finansową wobec kontrahentów. Dzięki dysponowaniu gotówką i płatnościom w terminie przedsiębiorca może negocjować u swoich dostawców rabaty za szybką płatność.

Faktorantem może być też mała firma

Wymagania małych i dużych firm względem faktoringu nie różnią się jakoś znacząco. Z przyczyn leżących po stronie dostępności do finansowania dla mniejszych firm często bardzo ważny jest aspekt wielkości linii finansowej, natomiast te większe zwracają coraz częściej uwagę na kwestie administrowania całym procesem spływu należności, jak również możliwości korzystania z faktoringu z opcją przejęcia ryzyka w ramach faktoringu pełnego.

Faktorzy inwestują w nowoczesne systemy rozliczeniowe, żeby móc obsługiwać coraz mniejszych klientów, coraz bardziej rozproszone portfele oraz faktury na coraz niższe kwoty.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że mniejsze podmioty stanowią istotną część polskiego PKB, odgrywają zatem niebagatelną rolę na naszym rynku. Coraz więcej instytucji finansowych proponuje im rozwiązanie skrojone na miarę, czyli m.in. mikrofaktoring, charakteryzujący się uproszczonym podejściem do analizy finansowej.

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu